The Archery Championship 2020 – Hyphens Team buiding

Giải thi đấu thường niên môn bắn cung do công ty Hyphens tổ chức.

Một số hình ảnh từ giải thi đấu The Archery Championship 2020 – Hyphens

#TheArcheryChampionship2020.#Hyphens#Bắn_Cung